Možností jak chápat pojem inovace je hned několik.

„Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek.“


Existují různé druhy inovací. Kromě technických inovací, které se opírají především o výzkumy, jsou zde i netechnické inovace. Jedná se např. o inovace v oblasti řízení organizace, inovace trhů, modelů podnikání a inovací v oblasti marketingu. Z toho poté vychází hned několik kategorií inovací. Ta nejobecnější se zaměřuje na produkt, proces, organizaci a marketing.

 

 • Produktová – Návrh nového produktu nebo služby, kterým jsou významně zlepšeny jejich vlastnosti.
 • Procesní – Je zaměřena na inovaci postupů vedoucích k dosažení definovaných cílů vytvořením nových metod nebo zlepšením těch stávajících.
 • Organizační – Implementace nových metod řízení do podnikové praxe.
 • Marketingová – Nové marketingové metody zahrnující změny v designu produktu, ceně, reklamě atd.


Měřitelnost inovací
K poznání, jestli byla inovace úspěšná nebo jestli se vůbec jednalo o inovaci, slouží několik způsobů měření. Jelikož typů inovací je hned několik, musí se nejprve vybrat vhodný způsob měření. Nejčastějším postupem je stanovení úrovně na začátku projektu (zjištění současného stavu), vůči které se budou porovnávat budoucí hodnoty. Následně se pak za běhu nového projektu porovnávají dosažené hodnoty s původními. Klade se důraz jak na kvantitativní indikátory (počet prodaných výrobku, počet nových podniků), tak na ty kvantitativní jako je zlepšení spokojenosti zákazníků nebo zvýšení odbornosti zaměstnanců.


Alternativní nástroje k hodnocení inovace:

 • Benchmarking – systematické porovnávání vlastních postupů a výsledků s výsledky podobných organizací.
 • Peer reviews – hodnocení výstupů v rámci několika projektů.
 • Národní tématické sítě – stanovení vlastní metody hodnocení vycházející s diskuse výsledných hodnot u podobných projektů (zapojují se zástupci ministerstev a další organizace).


Co úspěšná inovace vyžaduje?

 • Nadefinování cílů.
 • Spolupráci.
 • Monitorování výsledků.
 • Komunikaci.
 • Naplňování aktivit ke splnění stanovených cílů.


Příklady inovací:

1) Produktová inovace

Příklady inovací výrobků:

 • Zavedení úplně nového výrobku.
 • Zavedení nové nebo zdokonalené složky do již existujících produktů (navigační systémy v dopravních zařízeních (GPS), kamery v mobilních telefonech, zapínací systémy v oděvech, atd.).


Příklady inovací služeb:

 • Zlepšení zákaznického přístupu, např. služba půjčovny aut, která umožňuje zákazníkům převzít a vrátit půjčené auto na dohodnutém místě.
 • Nové formy záruk (např. rozšířená záruka na nový nebo použitý výrobek), spojení záruk s jinými službami např. s kreditními kartami, bankovními účty nebo s věrnostními kartami.


2) Procesní inovace


Příklady inovací procesu:

 • Zdokonalené metody produkce nebo správy výrobků a služeb.
 • Nové zařízení požadované pro nové nebo zdokonalené produkty.
 • Digitalizace tiskových procesů. Zdokonalená distribuce a operace.
 • Automatizovaná zpětná vazba na dodavatele za použití elektronické výměny dat. Pomocné (vedlejší) zdokonalené operace.


3) Organizační inovace


Příklady systémů managementu poznatků (znalostí):

 • Zřízení oficiálních nebo neformálních pracovních týmů s cílem zkvalitnit přístup k poznatkům a jejich výměnu mezi jednotlivými odděleními podniku (marketing, výzkum, výroba, atd.).


Příklady změn v organizaci práce:

 • Snížení počtu úrovní managementu.
 • Změny zodpovědnosti.


Příklady změn ve vnějších vztazích:

 • Využití metody „outsourcingu“ pro úlohy výzkumu nebo pro požadavky výroby, tj. řešení těchto úloh na základě objednávky u jiné firmy subdodavatelským způsobem.


4) Marketingová inovace


Příklady inovovaného designu a balení:

 • Nový design existujících produktů jako např. přenosné paměťové karty upravené na nošení jako šperk.


Příklady nových metod prodeje:

 • Nový způsob seskupení existujících výrobků a služeb do tzv. balíků s cílem zaujmout část trhu.